English

Rekai

Opera and lyrical music
Autres œuvres : soli-chœur-orchestre
1945
Opera and lyrical music
Operas
1938
2 Actes