English

Li Huanzhi

Huanzhi Li • Zhaocai • Lihuànzhī • Zhonghuan • 李焕之
Birth
1919
Hong Kong
Death
2000
Beijing
Age: 
81