English

Tôn-Thất Tiết

Tiết Tôn-Thất • 尊室傑
Birth
1933
Huê
Age: 
85