English

Gideon Klein

Gideon Klein
Image for Gideon Klein
Birth
Saturday, December 6, 1919
Prerov, Moravia
Death
Saturday, January 27, 1945
Fürstengrube, Silesia
Age: 
25