English

Chanson d'Amour

1921
Opus: 
apocryphe
Text writer: