Souffles de Tuyaux: trombone-double bass-percussion