oceangoing
English

Composers born today

Sara Carvalho (1970) 54 years ago
Kiriakos Giorginakis (1950) 74 years ago
Tatiana Alexeïevna Chudova (1944) 80 years ago
Lucia Dlugoszewski (1931) 93 years ago
Ivo Petrić (1931) 93 years ago
James Kirtland Randall (1929) 95 years ago James K. Randall
Simeon Pironkoff (1927) 97 years ago
Bebe Barron (1925) 99 years ago
Ake Hermanson (1923) 101 years ago
Henryk Czyż (1923) 101 years ago
Rolf Karlsen (1911) 113 years ago
Lew Pollack (1896) 128 years ago
František Neumann (1874) 150 years ago František Neumann
Bohumil Vendler (1865) 159 years ago Bohumil Vendler
Emil Sjögren (1853) 171 years ago Emil Sjögren
Frank Johnson (1792) 232 years ago Francis "Frank" Johnson
René Ouvrard (1624) 400 years ago